Ethische gedragscode

Een Register Strateeg™ zal:

 1. op een onpartijdige, verantwoorde en integere manier adviezen en diensten aan opdrachtgevers leveren;
 2. eerlijk, rechtvaardig, verantwoord, respectvol, legaal en zonder vooringenomenheid handelen;
 3. de onwaarschijnlijkheid van voldoende voordelen voor de opdrachtgever bij de eerste gelegenheid aangeven;
 4. als Register Strateeg™ geen adviezen en/of diensten leveren waarvoor hij/zij onvoldoende is gekwalificeerd;
 5. waar mogelijk conflicterende belangen met andere opdrachtgevers of collegae voorkomen;
 6. kennis, competentie en vaardigheden middels Permanente Educatie op peil houden, zoals jaarlijks door de Adviesraad vastgesteld;
 7. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechtsgeldige eigenaar geen informatie, gegevens, resultaten of rapportages aan derden verstrekken;
 8. op geen enkele wijze gebruik maken van tijdens een eerdere opdracht opgedane kennis of verkregen informatie, indien dit de betreffende opdrachtgever schaadt;
 9. de reputatie van de gehele beroepsgroep niet beschadigen door opzet, onverschilligheid of samenwerking met diegenen wiens praktijk de reputatie van de gehele beroepsgroep zou kunnen schaden;
 10. naast de overeengekomen vergoedingen geen andere beloningen ontvangen die voortvloeien uit de gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, anders dan met de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever;
 11. de reputatie van het European Institute For Accreditation® en die van Register Strateeg™ hoog houden en de Ethische gedragscode Register Strateeg™ strikt naleven.